ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ม.1,4 ปี 2565

ปฏิทินการรับสมัคร ปี 65 -Click-

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

  • นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ปี 65 -Click-

  • แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพม.กท 2 ปี 65 -Click-

  • ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย -Click-

  • ตารางสอบ -Click-

  • ใบรับรองนักเรียนอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ (กรณีที่เจ้าบ้าน ไม่ใช่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545) -Click-

  • ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการ -Click-

ขั้นตอนการรับสมัคร

              -ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4   วันที่ 7-23 ก.พ. 65

-ห้องเรียนปกติ ม.1       วันที่ 25 ก.พ.-13 มี.ค. 65

  • เตรียมเอกสารตามประเภทที่สมัคร

  • สมัครผ่านระบบ online

ประเภทและจำนวนที่รับนักเรียน ปี 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ

-วิทย์-คณิต (Gifted)           จำนวน 1  ห้อง 36  คน (เนื่องจากมานักเรียนสมัครจำนวนมาก จึงรับเพิ่ม 36 คน รวมเป็น 2 ห้อง 72 คน)
-วิทย์-คณิต (STEM)            จำนวน 1  ห้อง 36  คน
-วิทย์-คณิต (เตรียมทหาร)    จำนวน 1  ห้อง 36  คน
-English Program (EP)       จำนวน 1  ห้อง 30  คน

ห้องเรียนปกติ

-ในเขตพื้นที่บริการ              จำนวน 252 คน
-นอกเขตพื้นที่บริการ            จำนวน 132 คน
-เงื่อนไขพิเศษ                    จำนวน 100 คน
-ความสามารถพิเศษ             จำนวน 20 คน

ความแตกต่างระหว่างเรียนพิเศษแต่ละประเภท

วิทย์-คณิต (Gifted)

วิทย์-คณิต (STEM)

วิทย์-คณิต (เตรียมทหาร)

English Program (EP)

ระดับชั้น ม.ต้น
1.1 เรียนวิชาพื้นฐานของโรงเรียน (จบหลักสูตร), เรียนวิชาฟิสิกส์พิเศษ เคมีพิเศษ ชีววิทยาพิเศษ (สอนเนื้อหา ม ปลาย), เรียนวิชาเป็นเลิศ สอนโดยวิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญที่จบปริญญาเอก
1.2 ส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการ (IJSO) และการแข่งขันระดับชาติ
1.3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.ปลาย
1.1 เรียนวิชาพื้นฐานของโรงเรียน (จบหลักสูตร), เรียนวิชาเป็นเลิศ สอนโดยวิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญที่จบปริญญาเอก (ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี)
1.2 ส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน) และการแข่งขันระดับชาติ
1.3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.4 ทำวิจัยทางวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญปรึกษางานวิจัย
1.5 ส่งเสริม ดูแลนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
2.1 นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เข้มข้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
2.2 นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.3 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.4 นักเรียนได้พัฒนาตนเองในการเป็นนักวิจัย
2.5 นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ครบทุกคน

รายวิชาเรียนของห้อง STEM
ลดเวลาเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม และเพิ่มวิชาเพิ่มเติมเฉพาะ ที่เน้น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และพื้นฐานวิศวกรรม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด (Minds-on) ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) นักเรียนจะได้ลงมือสร้างทดลอง คำนวณ คิดวิเคราะห์ เขียนโปรแกรม ตลอดการจัดการเรียนรู้

      โดยในหลักสูตรน STEM ครูผู้สอนจะใช้วิธีการสอนที่หลากหลายในการขับเคลื่อน
การเรียนรู้ของนักเรียน อาทิเช่น
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) :
นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติจริงบนพื้นฐานของโครงงาน เพื่อตอบคำถามที่นักเรียนสนใจ
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) :
การจัดการเรียนรุ้โดยใช้ปัญหารอบตัวหรือในชีวิตประจำวันเป็นตัวนำไปสู่การเรียนรู้
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบเป็นฐาน (Design-based learning) :
การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้ฝึกคิดออกแบบ และสร้างสรรค์แนวทางหรือนวัตกรรม
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) :
การจัดการเรียนรู้ที่จะเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และสร้างข้อสรุป
เพื่อนำไปสู่การสร้างคำอธิบายด้วยตนเอง
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning) :
การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้ทั้งเล่น และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

เรียนเพิ่มเติม

    ด้านวิชาการ 5 วิชาหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม และฝึกทำข้อสอบเตรียมทหาร

    ด้านร่างกาย วิชาสมรรถภาพทางกาย วิ่ง ว่ายน้ำ ดึงข้อ วิ่งเก็บของ กระโดดไกล งอตัว ลุกนั่ง ดันพื้น

     จัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียน  ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน  โดยนักเรียนในหลักสูตรนี้จะเรียนภาษาอังกฤษที่เข้มข้นกว่าภาคปกติ  วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  สื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นรายวิชาที่สอนเป็นภาษาภาษาไทย

          หลักสูตร EP สนับสนุนการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเช่น การแสดงและบรรยายผลงานเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้น แต่นักเรียนก็ยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่สื่อถึงความเป็นไทยที่จัดโดยโรงเรียนได้ตามปกติ เช่นกิจกรรมทางศาสนาและเทศกาลต่างๆ

          หลังจากเรียนจบมัธยมต้นในหลักสูตร EP นักเรียนจะต้องทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 ขึ้นไป  นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อได้หลากหลายมาก ทั้งการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับสมัครในระดับชั้นมัธยมปลาย  หรือการเลือกเรียนต่อในโปรแกรมต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ

ห้องเรียนพิเศษ

ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted รับ 1 ห้อง 36 คน

ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted รับ 2 ห้อง 72 คน

รายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะ

-เคมีเพื่อความเป็นเลิศ  ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ   ชีววิทยาเพื่อความเป็นเลิศ   คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร

-16000 บาท/ภาคเรียน

รายวิชาในการสอบเข้า

-คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ STEM รับ 36 คน

รายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะ

-ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม วิทยาศาสร์สำหรับสะเต็มศึกษา พื้นฐานทางวิศวกรรม

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร

-16000 บาท/ภาคเรียน

รายวิชาในการสอบเข้า

-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และ ทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร รับ 36 คน

รายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะ

-วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  อังกฤษ  ภาษาไทย/สังคม

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร

-16000 บาท/ภาคเรียน

รายวิชาในการสอบเข้า

-รอบที่ 1 สอบวิชาการ : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ

           -รอบที่ 2 สอบปฏิบัติ 1.งอตัว 2. วิ่ง 50 เมตร 3. วิ่งเก็บของ 4. กระโดดไกล (เฉพาะนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1)

ม.1 English Program (EP) รับ 30 คน

รายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะ(ครูชาวต่างชาติ)

-คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   คอมพิวเตอร์    สุขศึกษา    ภาษาอังกฤษ

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร

-30000 บาท/ภาคเรียน

รายวิชาในการสอบเข้า

-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ (ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)

ม.4 International Program (IP) รับ 20 คน

รายวิชาเรียนพื้นฐาน/เพิ่มเติม(ครูชาวต่างชาติ)

-ทุกรายวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย และแนะแนว

-เรียนภาษาจีน

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร

-50000 บาท/ภาคเรียน

รายวิชาในการสอบเข้า

-สอบสัมภาษ์เป็นภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ