ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ม.1,4 ปี 2565

ปฏิทินการรับสมัคร ปี 65 Click

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

  • นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ปี 65 –Click

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

  • แจ้งความจำนง (รอแจ้ง Link)

-ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4   วันที่ 14-23 ก.พ. 65

-ห้องเรียนปกติ ม.1       วันที่ 1-13 มี.ค. 65

  • เตรียมเอกสารตามประเภทที่สมัคร

  • สมัครที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตามวันเวลาที่ระบุในใบแจ้งความจำนง

-ตรวจหลักฐานการสมัคร

-ออกใบสมัครและรหัสสอบ

-เก็บหลักฐานการสมัคร (นักเรียนจะได้บัตรสอบและตารางสอบ)