English Program (EP)

ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์
ที่ปรึกษาโครงการ EP


ครูปราณปรียา ไทยขำ
หัวหน้าโครงการ EP

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รายวิชาพื้นฐาน จำนวน 66 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นเติม จำนวน 33 หน่วยกิต

รายวิชาเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

-คณิตศาสตร์                     5 คาบ/สัปดาห์
-วิทยาศาสตร์                    5 คาบ/สัปดาห์
-คอมพิวเตอร์                    1 คาบ/สัปดาห์
-สุขศึกษา                         1 คาบ/สัปดาห์
-ภาษาอังกฤษ                  4 คาบ/สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ภาคเรียนที่ 1  : 30,000 บาท        ภาคเรียนที่ 2 : 30,000 บาท

คณะวิทยากรโครงการ

คณะกรรมการโครงการ

น.ส.ศรสวรรค์ ด่านพิทักษ์กุล

น.ส.ชนัฎพร จาริก

โครงการต่างๆ

ติดต่อโครงการ EP

  • อาคาร 6 ห้อง 633 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 632

โครงการ/กิจกรรม