วิทย์-คณิต(เตรียมทหาร)

ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์
ที่ปรึกษาโครงการ
ครูธีรภัทร์ ปานสมุทร์
หัวหน้าโครงการ

โครงสร้างหลักสูตร

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร
  • โครงสร้างหลักสูตร เตรียมทหาร ม.ต้น –Click

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • ภาคเรียนที่ 1  : 16,000 บาท       
  • ภาคเรียนที่ 2 : 16,000 บาท

วิทยากร

คณะกรรมการโครงการ