วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-พลศึกษา เตรียมทหาร

พล.อ.ท.วารินทร์ เจริญรัตน์
ที่ปรึกษาโครงการ

ครูธีรภัทร์ ปานสมุทร์
หัวหน้าโครงการ

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รายวิชาพื้นฐาน จำนวน 66 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นเติม จำนวน 34 หน่วยกิต

รายวิชาเตรียมทหาร จำนวน 8-10 คาบ/สัปดาห์ (ไม่นับหน่วยกิต)

-วิทยาศาสตร์
-คณิตศาสตร์
-อังกฤษ
-ภาษาไทย/สังคม

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4

ภาคเรียนที่ 1  : 16,000 บาท        ภาคเรียนที่ 2 : 16,000 บาท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาพื้นฐาน จำนวน 41 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นเติม จำนวน 57 หน่วยกิต

รายวิชาเตรียมทหาร จำนวน 8-10 คาบ/สัปดาห์ (ไม่นับหน่วยกิต)

-คณิตศาสตร์
-อังกฤษ
-ภาษาไทย
-สังคม
-ฟิสิกส์
-เคมี
-ชีววิทยา

คณะวิทยากรพิเศษ

คณะกรรมการโครงการ

นายปัณณวัฒน์ สนเล็ก

น.ส.เสาวลักษณ์   คงอินทร์

น.ส.ธัญลักษณ์ สยามพันธ์

นางเกียรติสุดา แสงจันทร์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการต่างๆ

ติดต่อโครงการเตรียมทหาร

  • อาคาร 6 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755