วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted

รศ.ดร.ศักดา ไตรศักดิ์
ที่ปรึกษาโครงการ


ครูวันวิสา  รักงาม
หัวหน้าโครงการ Gifted

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รายวิชาพื้นฐาน จำนวน 66 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นเติม จำนวน 17 หน่วยกิต

รายวิชาความเป็นเลิศ จำนวน 8-10 คาบ/สัปดาห์ (ไม่นับหน่วยกิต)

-เคมีเพื่อความเป็นเลิศ
-ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ
-ชีววิทยาเพื่อความเป็นเลิศ
-คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ภาคเรียนที่ 1  : 16,000 บาท        ภาคเรียนที่ 2 : 16,000 บาท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รายวิชาพื้นฐาน จำนวน 41 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นเติม จำนวน 54 หน่วยกิต

รายวิชาความเป็นเลิศ จำนวน 8-10 คาบ/สัปดาห์ (ไม่นับหน่วยกิต)

-เคมีเพื่อความเป็นเลิศ
-ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ
-ชีววิทยาเพื่อความเป็นเลิศ
-คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ
-ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศ

คณะวิทยากรพิเศษ

รศ.ดร.ศักดา ไตรศักดิ์
วิชาเคมี

รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
วิชาชีววิทยา

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์
วิชาชีววิทยา

คณะกรรมโครงการ

นางกานดา ชนะศุภนนท์
รองหัวหน้าโครงการและงานแผนงาน
นางสาวปิยะวรรณ ปัญญะโส
รองหัวหน้าโครงการและงานสารบรรณ
นายธเนศ ศรีบริบูรณ์
โอลิมปิกวิชาการ วิชาฟิสิกส์
นางสาวสุภาพร เจริญ
โอลิมปิกวิชาการวิชาชีววิทยา
นางสาวสมสมัย แพงดวง
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
นางหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญา
งานหลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต่างๆ

ติดต่อโครงการ Gifted

  • อาคาร 7 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755