สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูกฤตนุ พรมวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูเสาวภาคย์  พฤกษ์ไพบูลย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูธัญลักษณ์  สยามพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูชนก  สุขสำราญ

ครูฉัตรชัย  นุชเจริญผล

ครูนันทัชพร  วีระเสถียร

ครูชาติชาย  วงศ์สุรินทร์

ครูนูรไอน่า สานิง

ครูนวพล  สุทธิประภา

ครูนภารัตน์  ทรัพย์ผุด

ครูพฤกษวรรธน์  พันธุ์เพชราวุธ

ครูวุฒิพงษ์  ทองมา

ครูชินวัฒน์ สุวรรณพฤฒิ