สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูกฤตนุ พรมวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูเสาวภาคย์  พฤกษ์ไพบูลย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูธัญลักษณ์  สยามพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูชนก  สุขสำราญ

ครูทฤษฎี  ปัญญาจิตกร

ครูชินวัฒน์ สุวรรณพฤฒิ

ครูชาติชาย  วงศ์สุรินทร์

ครูฉัตรชัย  นุชเจริญผล

ครูชัยพล ยมจันทร์

ครูนภารัตน์  ทรัพย์ผุด

ครูนูรไอน่า สานิง

ครูไชยวัฒน์  กุณฑล

ครูวุฒิพงษ์  ทองมา

ครูพฤกษวรรธน์  พันธุ์เพชราวุธ