สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูกฤตนุ พรมวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูเสาวภาคย์ พฤกษ์ไพบูลย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูธัญลักษณ์  สยามพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูชนก  สุขสำราญ

ครูฉัตรชัย  นุชเจริญผล

ครูไชยวัฒน์  กุณฑล

ครูชาติชาย  วงศ์สุรินทร์

ครูนูรไอน่า สานิง

ครูนภารัตน์  ทรัพย์ผุด

ครูพฤกษวรรธน์  พันธุ์เพชราวุธ

ครูวุฒิพงษ์  ทองมา

ครูชินวัฒน์ สุวรรณพฤฒิ

ครูทฤษฎี  ปัญญาจิตกร

ครูชัยพล ยมจันทร์