งานหลักสูตร

หัวหน้างานหลักสูตร


ครูฉัตรสุดา พิมพา

บุคลากรงานหลักสูตร

 

ประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เอกสารหลักสูตร

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

เอกสารงานหลักสูตร

ติดต่องานหลักสูตร

  • อาคาร 1  ชั้น 2 ห้องวิชาการ เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 122