การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

การเข้าสู่ระบบและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้แก้ หรัสห้องเลขที่ด้านหน้าชื่อนักเรียน


วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1.Login เข้า http://elearning.rittiya.ac.th/ เลือกเมนูข้อมูลนักเรียน > ประวัติส่วนตัว

2. แก้ข้อข้อมูลได้ 2 แบบ

แบบที่ 1เลือก Edit Profile > ส่ง

แบบที่ 2 เลือกรูปเฟือง > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว