กลุ่มบริการงบประมาณ

นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพจนี แก้วสม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศิรินภา คุ้มจั่น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์

               กลุ่มบริหารงบประมาณมุ่งพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

 • พันธกิจ

        บริการจัดการอย่างถูกต้องตามระเบียบด้วยระบบการมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรของโรงเรียน

 • เป้าประสงค์

       1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

       2. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

       3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

 • บุคลากร

 • โครงสร้างการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ

♦ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax (พัสดุ) : 02-056-4721
เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน
 • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 111
 • สำนักงาน ต่อ 112
 • งานสารบรรณ ต่อ 113
 • งานการเงิน ต่อ 115
 • งานพัสดุ ต่อ 114
 • งานนโยบายและแผน ต่อ 116