กลุ่มบริการงบประมาณ

นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพจนี แก้วสมจิต
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศิรินภา คุ้มจั่น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์

               กลุ่มบริหารงบประมาณบริหารจัดการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ ถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้และใส่ใจให้บริการ

 • พันธกิจ

       1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพภายใต้ระเบียบที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

                2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

                3. มุ่งมั่นบริการด้วยความใส่ใจ ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

 • เป้าประสงค์

       1. มีระบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ระเบียบที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

       2. มีระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

       3. มีการบริการด้วยความใส่ใจ ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

 • บุคลากร

 • โครงสร้างการบริหาร

ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ

♦ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax (พัสดุ) : 02-056-4721
เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน
 • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 111
 • สำนักงาน ต่อ 112
 • งานสารบรรณ ต่อ 113
 • งานการเงิน ต่อ 115
 • งานพัสดุ ต่อ 114
 • งานนโยบายและแผน ต่อ 116