กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

1. วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาและเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย ภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. จัดกิจกรรมทางภาษาเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาต่างประเทศ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)      
3. เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาอย่างหลากหลาย มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้   โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
ครูจุฑารัตน์ วรรณพริ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

แนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมกลุ่มสาระฯ

โครงการต่างๆ

 • International Day
 • English On Tour
 • มุมรักการอ่าน
 • Christmas Day

ติดต่อกลุ่มสาระฯ

 • อาคาร 6 ชั้น 3 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755
  • ภาษาอังกฤษ ต่อ 631
  • ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาญี่ปุ่น ต่อ 621
  • ภาษาจีน ต่อ 811
  • English Program ต่อ  632
  • International Program ต่อ

Facebook Page (Foreign Language Department)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่(ระดับชั้นมัธยมศึกษา)