กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ มีความรู้ คู่คุณธรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 • พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย เพื่อสนองมาตรฐานสากล ภายใต้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 2. จัดกิจกรรมทางภาษาเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียน ภาษาต่างประเทศ และมีเจตคติที่ดีในการเรียน

 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา

 4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี

 • เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเต็มศักยภาพ ในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

 2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ

 3. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา

 4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูจุฑารัตน์ วรรณพริ้ง

แนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการต่างๆ

 • International Day
 • English On Tour
 • มุมรักการอ่าน
 • Christmas Day

ติดต่อกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 • อาคาร 6 ชั้น 3 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

  • ภาษาอังกฤษ ต่อ 631

  • ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาญี่ปุ่น ต่อ 621

  • ภาษาจีน ต่อ 811

  • English Program ต่อ  632

  • International Program ต่อ

Facebook Page (Foreign Language Department)