กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาและเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 มีความรู้ คู่คุณธรรม

2. พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย ภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. จัดกิจกรรมทางภาษาเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาต่างประเทศ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและรับผิดชอบต่อสังคม

4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)      

3. เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาอย่างหลากหลาย มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ

3. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและรับผิดชอบต่อสังคม

4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้   โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูจุฑารัตน์ วรรณพริ้ง

แนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Wee

17/12/2018

โครงการต่างๆ

 • International Day
 • English On Tour
 • มุมรักการอ่าน
 • Christmas Day

ติดต่อกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 • อาคาร 6 ชั้น 3 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

  • ภาษาอังกฤษ ต่อ 631

  • ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาญี่ปุ่น ต่อ 621

  • ภาษาจีน ต่อ 811

  • English Program ต่อ  632

  • International Program ต่อ

Facebook Page (Foreign Language Department)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่(ระดับชั้นมัธยมศึกษา)