คณะกรรมการสถานศึกษา

            คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีจำนวน 15 คน แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกท่าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ร่วมกำกับ ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ให้ก้าวหน้า ทันสมัย และก้าวไกลไปสู่มาตรฐานสากล

นายสนิท แย้มเกษร
ประธานกรรมการ
ดร.เกษม สดงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลอากาศโทฐานัตถ์ จันทร์อำไพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลอากาศตรีวัลลภ ประสงค์กิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลอากาศตรีอภิรัตน์ รังสิมาการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
พลอากาศเอกชัยยะ อุปริรัตน์
ผู้แทนศิษย์เก่า
ดร.สมชาย เวสารัชตระกูล
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ดร.รัตติกาล แก้วเกิดมี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
นายวีระ กงถัน
ผู้แทนครู
พระศุภโชค ชุตินฺธโร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระสมุห์นาวี ภูริญาโณ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์