คณะกรรมการสถานศึกษา

            คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีจำนวน 15 คน แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกท่าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ร่วมกำกับ ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ให้ก้าวหน้า ทันสมัย และก้าวไกลไปสู่มาตรฐานสากล