ภาษาไทย

ครูขจรวรรณ์  จ่ายพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูทัศนีย์  ยิ้มอยู่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

ครูประภีร์  ศรีพันลำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสมศรี  ชูเลิศ

ครูปาณิสรา บัวทอง

ครูธัญชนก  พรรณวงษ์

ครูอรชุมา  ยงพัฒนจิตร

ครูสุภาพร  แสนอุบล

ครูสิรี  ปานสมุทร์

ครูวัชเรศ  ฉุนหอม

ครูณัฏฐียา  ลำภูศรี

ครูกชพร  ขันทะสีมา

ครูสิปปกร  เวียงวิเศษ

ครูภัทรพล  อินทรหอม

ครูเฉลิมพล  ทองมี

ครูณัฏฐกิตติ์  สุวรรณวัฒน์

ครูสุนันทา  พิลาเกิด

ครูอารีรัตน์  บุญเรือง

ครูทศพร   ล้อเพชรรุ่งเรือง