ภาษาไทย

ครูขจรวรรณ์  จ่ายพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูประภีร์  ศรีพันลำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

ครูสุภาพร  แสนอุบล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

ครูปาณิสรา บัวทอง

ครูทัศนีย์  ยิ้มอยู่

 

 

ครูธัญชนก  พรรณวงษ์

ครูอรชุมา  ยงพัฒนจิตร

ครูสิรี  ปานสมุทร์

ครูวัชเรศ  ฉุนหอม

ครูณัฏฐียา  ลำภูศรี

ครูกชพร  ขันทะสีมา

ครูสิปปกร  เวียงวิเศษ

ครูภัทรพล  อินทรหอม

ครูณัฏฐกิตติ์  สุวรรณวัฒน์

ครูเฉลิมพล  ทองมี

ครูสุนันทา  พิลาเกิด

ครูอารีรัตน์  บุญเรือง

อัครจิรัญภรณ์

ครูทศพร   ล้อเพชรรุ่งเรือง