ขอรหัสผ่านใหม่

 สำหรับในกรณีที่นักเรียนลืมรหัสให้ดำเนินการต่อไปนี้

1.เข้า http://lms.rittiya.ac.th/

2.เลือก Forgot Password?

3. ขอรหัสผ่านใหม่ผ่านชื่อผู้ใช้ (รหัสนักเรียน) หรือ Email (รหัสนักเรียน@rittiya.ac.th) ให้ใช้เมล์โรงเรียน เช่น 2490@rittiya.ac.th

4. ระบบจะส่งคำขอสร้างรหัสผ่านไปที่ Email (รหัสนักเรียน@rittiya.ac.th) โดยคำขอสร้างจะมีอายุ 30 นาที

5.เข้าเว็บไซต์ www.google.co.th

                 แบบที่ 1 มีบัญชี Gmail อยู่แล้วเลือก เพิ่มบัญชี                              แบบที่ 2 ไม่มีบัญชี Gmail เลือกลงชื่อเข้าสู่ระบบ

6. Login โดยใช้เมล์ @rittiya.ac.th

  user : รหัสนักเรียน@rittiya.ac.th

  password : @Rwรหัสนักเรียน

 

7. เช็ค Email ของนักเรียน แล้วเลือกจดหมายที่ขอ Reset รหัสผ่าน โดยคลิกที่ Link

   เมลอาจอยู่ในถังขยะของเมล

8. เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (ห้ามซ้ำรหัสเดิม)

รหัสผ่านใหม่ต้อง ประกอบด้วย

    1. มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร

    2. มีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ อย่างน้อย 1 ตัว

    3. มีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก อย่างน้อย 1 ตัว

    4. มีอักษรพิเศษ อย่างน้อย 1 ตัว เช่น @, !, #, *, –

    5. ตัวเลข (จะมีหรือไม่มีก็ได้)