กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลทั่วไป

        " กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ
ด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง
มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะ สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ
รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับตัว ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีสุข "

 

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ครูธัญชนก พรรณวงษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • อาคาร 6 ห้อง 611 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 600