กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลทั่วไป

  " กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ
ด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง
มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะ สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับตัวปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีสุข "

 

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ครูธัญชนก พรรณวงษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Wee

05/12/2019

Wee

25/11/2019

Wee

21/11/2019

Wee

06/11/2019

Wee

27/06/2019

Wee

24/06/2019

Wee

17/12/2018

ติดต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • อาคาร 6 ห้อง 611 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 600