กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ” กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะ สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับตัวปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีสุข “

ครูธัญชนก พรรณวงษ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • อาคาร 6 ห้อง 611 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 600