การเข้าระบบ Zoom

การใช้งาน Account Zoom

แบบที่ 1 ใช้ Meeting ID แบบคงที่ (ตามที่ใช้ในการเรียน 1/64)

แบบที่ 2 ใช้ Meeting ID แบบรหัสห้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ (สามารถใช้พร้อมกันใน Account Zoom เดียวกัน)

แนะนำการใช้งาน Account Zoom แบบที่ 2 ใช้ Meeting ID แบบรหัสห้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

สำหรับแบบที่ 2 ใช้ในกรณีที่ต้องการใช้ห้อง Zoom ตรงกับเวลาสอนปกติ วันจันทร์-ศุกร์ หรือนอกเวลาสอนปกติ โดยให้ครูผู้สอนดำเนินการ ดังนี้

1. Login ผ่านโปรแกรม Zoom

2. เลือก New Meeting

3. เลือกเครื่องหมายโล่ห์สีเขียวจะทราบข้อมูล Meeting ID และ Passcode