ศิลปะ

ศิลปะ

ครูกนกอร รื่นวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูโชติพงษ์ วิมะลิน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูนันทวัน พักรกรึก

ครูจิราภรณ์ พันธุ์เพชราวุธ

ครูชนิสรา ยอดมา

ครูฐิติกา ไวคกุล

ครูกรรณิกา จันทะเกิด

ครูวาทิน สินชู

ครูวิภาวี ตั้งเถกิงเกียรติ์

ครูพรหมพเยีย ภูวิชัย