ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร ม.1

โครงสร้างหลักสูตร

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –Click
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –Click

แผนการเรียน ม.ปลาย