งานประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายนอก

รายงานการประเมินคุณภาพรอบ 2

รายงานการประเมินคุณภาพรอบ 3

รายงานการประเมินคุณภาพรอบ 4

หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก

โรงเรียนมาตรฐานสากล

OBECQA

รายงานข้อมูล SAR

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ปี 2565

คณะกรรมการงานประกัน