งานประกันคุณภาพ

ครูพรเทพ  กลิ่นด่านกลาง
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

SAR ปี 2559 >Click<

SAR ปี 2560 >Click<

SAR ปี 2561 >Click<

SAR ปี 2562 >Click<

SAR ปี 2563 >Click<

คณะกรรมการประกัน

ครูพรเทพ  กลิ่นด่านกลาง
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ