บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คณะผู้บริหาร

นางสุมนา ธิกุลวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

นายนพดล อารมณ์รัตน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสิวาลัย สวัสดิ์รักษา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอรวรรณ อาจเวทย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวธัญชนก พรรณวงษ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณิชมน พะลัง
ประธานลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

นายจักรพงษ์ วงษ์ปี
ประธานลูกเสือ-เนตรนารี ม.2

นางสาวฐิติกา ไวคกุล
ประธานลูกเสือ-เนตรนารี ม.3

นายปัณณวัฒน์ สนเล็ก
หัวหน้างานรักษาดินแดน

นางประนอม ศุภศร
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นางสาวอัญทิรา วาดี
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม

นางสาวเกศวลี แหวนนิล
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวนฤภัทร กุชวัฒนะ
กรรมการเลขานุการ

นางสาวอรชุมา ยังพัฒนจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวปณิตา บัวเจริญ
งานแผนงาน

นางสาวนิศากร เลาหเรืองรองกุล
งานพัสดุ

นางสาวขวัญชนก รุ่งรอดศักดิ์ชัย
งานสารสนเทศ

นางสาวพิมพิกา เกมาหะยุง
งานสวัสดิการ