กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นความสามัคคี
 • พันธกิจ
  1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้เพิ่มขึ้น
  2. พัฒนาสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬา
 • เป้าประสงค์
  1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2
  2. พัฒนาสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1       
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬา มีผลงานการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
 • บุคลากร
 • โครงสร้างการบริหาร
 • ทำไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาสุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพเรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนสุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกันพลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา          สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบด้วย
  • การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของ   การเจริญ เติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
  • ชีวิตและครอบครัว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดำเนินชีวิต
  • การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ  ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา  และความมีน้ำใจนักกีฬา
  • การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  • ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต
ครูกฤตนุ พรมวัง
หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

 • อาคาร 6 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 612
 • เว็บไซต์ https://rwhepe.wordpress.com/