วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

ปรัชญาของโรงเรียน

วิชาการ งานพัฒนา กีฬาดี สามัคคี มีวินัย

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

ลูกฤทธิยะวรรณาลัยเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจการเรียนรู้

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกฤทธิยะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกเสืออากาศ

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 2. ส่งเสริมผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม

 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

 4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา

 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

 

เป้าประสงค์

 1. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม

 3. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

 4. ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางตามทฤษฎีพหุปัญญา

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ

 6. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางของผู้เรียน

 2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 3. ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ

 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร