วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญาของโรงเรียน

วิชาการ งานพัฒนา กีฬาดี สามัคคี มีวินัย

คำขวัญประจำโรงเรียน

ลูกฤทธิยะวรรณาลัยเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจการเรียนรู้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกฤทธิยะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกเสืออากาศ