การสร้าง E-Learning ด้วย Moodle

* เรียนคุณครู เสียง Video แทรกบ้างครับ…ไว้จะปรับไฟล์ใหม่อีกครั้ง*

         เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งมีเวลาจำกัดในการเรียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยจึงจัดทำระบบ Rittiya e-Learning ซึ่ง ระบบ Rittiya e-Learning เป็นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Learning Management System) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ และสามารถใช้เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยให้บริการระบบสำหรับครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

       ในการจัดทำเนื้อหาในการเรียนให้คุณครูเลือกเรื่องที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาจเป็นบางหน่วยของรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 โดย 1 รายวิชาควรมีบทเรียน Online 1 เรื่อง มีครูผู้สอนทุกท่านที่สอนดูแลการทำเนื้อหาในบทเรียน และให้คำปรึกษาในการเรียนแก่นักเรียน

แนะการการเข้าอบรมการสร้างบทเรียน

URL : http://elearning.rittiya.ac.th/

          ในบทเรียนมีเนื้อหาที่เป็นข้อความและ Video

User : รหัสในการกรอกคะแนน (txxxxx)

รหัสผ่าน :


ปรับการตั้งค่าเสียงใหม่

 

 

Video แนะนำการสร้างบทเรียน

ผู้จะได้เกียรติบัตรต้องเรียนผ่าน http://elearning.rittiya.ac.th/

 

 

การแก้ไขข้อมูลการวิชา

 

การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา

 

การสร้างเนื้อหาแบบ Page

การใช้ Atto HTML editor (ปรับปรุง Moodle  13 ก.ค. 64)

การแทรก Video จาก YouTube

 

การสร้างการมอบหมายการบ้าน

 

การสร้างแบบทดสอบ แบบ ปรนัย

 

การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น จับคู่

การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book

การเพิ่มอาจารย์ที่สอนร่วมกันให้สามารภแก้ไขบทเรียนได้

การเพิ่มนักเรียนเข้าเรียน แบบที่ 1

 

การเพิ่มนักเรียนเข้าเรียน แบบที่ 2

 

การสร้างเงื่อนไขการเรียน เช่น ต้องทำข้อสอบผ่านร้อยละ 70 จึงจะเรียนเรื่องต่อไปนี้

 

การตรวจสอบคะแนน เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบหรือคะแนนการบ้าน

 


(รอดำเนินการ)

การโอนข้อสอบจากไฟล์ Text File เข้า Modle

การตรวจการบ้านให้คะแนนและการ Export คะแนน

 

การใส่สัปดาห์กำหนดการเรียนตามประมวลรายวิชา

** คุณครูท่านใดต้องการให้แนะนำวิธีการใช้ส่วนใดแจ้งครูวีระได้ครับ **