งานสารสนเทศ

นางสุมนา  ธิกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพจนี  แก้วสมจิต
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวธนิตตา  สุพรรณพงษ์
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาวประนอม  ศุภศร

นางสาวคัมภีรดา  เพียรประสม

นางสาวรุ้งนภา  สุดสระ

นางสาวศุทธนา  เอี่ยมสอาด

จ่าอากาศฐิติ วงษ์ไพร

นางสาวจิณณะ  สิทธิวงษ์

นางสาวจิรัฐติกานต์  คำวิชัย

นางสาวณลันรัตน์  ดาบพิมพ์ศรี

 

สารสนเทศ ปี 2561  >Click<

 

สารสนเทศ ปี 2562  >Click<

 

สารสนเทศ ปี 2563  >Click<

 

สารสนเทศ ปี 2564  >Click<

 


DMC ปี 2562  >Click<


DMC ปี 2563  >Click<


DMC ปี 2564  >Click<


DMC ปี 2565  >Click<