สังคมศึกษาฯ

 

ครูประภัสสร  ผงทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ครูพรเทพ กลิ่นด่านกลาง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ครูพรทิพย์  หุ่นดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานนิเทศการศึกษา,งานสวัสดิการ

 

ครูปัณณวัฒน์  สนเล็ก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ครูศิรินภา  คุ้มจั่น
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 


ครูนันทริกา  อยู่คง
งานประชาสัมพันธ์

 

ครูวิรุณ  พุกสวัสดิ์
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

ครูอาทิตย์  อ่อนพุทธา
งานพัสดุ

 

ครูศิรดา  สิทธิชัย
งานสารสนเทศ,งานสวัสดิการ

 

ครูรุ้งนภา  สุดสระ
งานหลักสูตรม.ปลาย,งานสวัสดิการ

 

 

ครูธนัญญา  ต่อชีพ
งานหลักสูตรม.ปลาย

 

ครูสุภาพร  เสียมสกุล
งานนิเทศการศึกษา,เลขานุการ

 

ครูสวรรณมนท์  ณ น่าน
งานสื่อฯ,งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 

ครูปัทมาพร  ใจนันตา
งานวัดผลประเมินผลม.ต้น

 

ครูสิริมา  ช่วยเหลือ
งานหลักสูตรม.ต้น,งานสารบรรณ,เลขานุการ

 

ครูภศภัค  ชุมพล
งานพัสดุ

 

ครูสุชานันท์  ใจกระจ่าง

 

ครูธญศศิ จันทะแสง

 

ครูปุณชญานิษฏ์ มณีพิพัฒน์

ครูเชาวลัย  วชิรมนตรี

ครูสุธิดา  ศิริสวัสดิ์

 

ครูสุเนตร  ซาวจำปา