สังคมศึกษาฯ

ครูปัณณวัฒน์ สนเล็ก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูวิรุณ  พุกสวัสดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ครูรุ้งนภา  สุดสระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ครูเกรียงไกร  อินทร์บุตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ครูพรเทพ  กลิ่นด่านกลาง

 

ครูอัชฌา  รัชพรมงคล

 

ครูศิรินภา  คุ้มจั่น

 

ครูนันทริกา  อยู่คง

 

ครูอาทิตย์  อ่อนพุทธา

 

ครูประภัสสร  ผงทอง

 

ครูเพ็ญภาส  อุทัชกุล

 

ครูศิรดา  สิทธิชัย

 

ครูธนัญญา  ต่อชีพ

 

ครูจันทร์จิรา  ธรรมศรี

 

ครูพรทิพย์  หุ่นดี

 

ครูไพฑูรย์  ขุนทอง

 

ครูสุภาพร  เสียมสกุล

 

ครูสวรรณมนท์  ณ น่าน

ครูปัทมาพร  ใจนันตา

ครูพิชชากร  อุตะโม

ครูสิริมา  ช่วยเหลือ

ครูชยวีร์  กุ่นใจ

ครูภศภัค  ชุมพล

ครูภูเบศ  บุญส่ง

ครูปวริศา  วงค์อาษา