สังคมศึกษาฯ

 

ครูพรเทพ กลิ่นด่านกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ครูพรทิพย์  หุ่นดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนิเทศการศึกษา,งานสวัสดิการ

 

 

ครูศิรดา  สิทธิชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

งานสารสนเทศ,งานสวัสดิการ

 

ครูรุ้งนภา  สุดสระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

งานหลักสูตรม.ปลาย,งานสวัสดิการ

 

 

ครูศิรินภา  คุ้มจั่น

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 


ครูนันทริกา  อยู่คง

งานประชาสัมพันธ์

 

 

ครูวิรุณ  พุกสวัสดิ์

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

ครูปัณณวัฒน์  สนเล็ก

งานจัดสอนแทน

 

 

ครูอาทิตย์  อ่อนพุทธา

งานพัสดุ

 

ครูประภัสสร  ผงทอง

งานประกันคุณภาพภายใน

 

 

ครูธนัญญา  ต่อชีพ

งานหลักสูตรม.ปลาย

 

 

ครูเกรียงไกร  อินทร์บุตร

งานพัสดุ,งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

ครูสุภาพร  เสียมสกุล

งานนิเทศการศึกษา,เลขานุการ

 

 

ครูสวรรณมนท์  ณ น่าน

งานสื่อฯ,งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 

ครูปัทมาพร  ใจนันตา

งานวัดผลประเมินผลม.ต้น

 

ครูสิริมา  ช่วยเหลือ

งานหลักสูตรม.ต้น,งานสารบรรณ,เลขานุการ

 

ครูภศภัค  ชุมพล

งานพัสดุ

 

ครูสุชานันท์  ใจกระจ่าง

 

ครูธญศศิ จันทะแสง

ครูปุณชญานิษฏ์ มณีพิพัฒน์

ครูเชาวลัย  วชิรมนตรี