กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 วิสัยทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและ น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต

พันธกิจ

พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

เป้าประสงค์

  • นักเรียนเป็นผู้ประพฤติและปฎิบัติตนเป็นคนดี

  • นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

  • นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์

บุคลากร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ครูอนันต์  พาหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อ DLIT คณิตาสตร์

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

  • อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 338 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 831

  • FaceBook