กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนมีศักยภาพสูงสุดในการสอบแข่งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (สอวน.)

 

นักเรียนมีศักยภาพสูงสุดในการแข่งขันโครงการ THAILAND GREEN MECH CONTEST 2019 ระดับประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

คุณครูสมสมัย  แพงดวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 • อาคาร 7 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

  • ห้องพักครู ชั้น 1 ต่อ 701

  • ห้องพักครู ชั้น 2 ต่อ 702

  • ห้องพักครู ชั้น 3 ต่อ 703

  • ห้องพักครู ชั้น 4 ต่อ 704

  • ห้องพักครู ชั้น 5 ต่อ 705

  • ห้องพักครู ชั้น 6 ต่อ 706