พัฒนาการและเกียรติประวัติ

พัฒนาการและเกียรติประวัติของโรงเรียน

พ.ศ. 2491
♦ เปิดเรียน ป.1 ถึง ม.4 จำนวนนักเรียนชาย – หญิง ทั้งสิ้น 320 คน ครู 11 คน เป็นปีที่กองทัพอากาศรับอุปถัมภ์
พ.ศ. 2492
เปิดชั้นเรียน ป.1 ถึง ม.5 จำนวนนักเรียนชาย – หญิง ทั้งสิ้น 441 คน ครู 19 คน
พ.ศ. 2493
เปิดชั้นเรียน ป.1 ถึง ม.6 จำนวนนักเรียนชาย – หญิง ทั้งสิ้น 598 คน ครู 26 คน
พ.ศ. 2494
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ย้ายมาตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2495 เปิดสอนระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น และต่อมาได้เปิดสอนระดับเตรียมอุดมศึกษาทั้งแผนกวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
พ.ศ. 2495
เปิดสอนแผนกอนุบาล จึงมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นระยะแรกของการพัฒนาทั้งในด้านอาคารเรียนและครู
พ.ศ. 2502
ได้ขยายชั้นเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้งสองแผนก คือวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 4 หลัง
พ.ศ. 2508
ตั้งกองลูกเสืออากาศขึ้น ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย โดยการสนับสนุนของ อาจารย์เพทาย อมาตยกุล กับจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูรผู้บัญชาการทหารอากาศ
พ.ศ. 2509
ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศได้มอบหมายให้นายอนันต์ พึ่งนุสนธิ์ เข้ารับการอบรม วิชาบังคับบัญชาลูกเสือ และประชุมร่วมกับคณะลูกเสือนานาชาติภาคตะวันออกไกล ณ กรุงไทเป
พ.ศ. 2511
สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้นทันสมัย ณ ที่ตั้งใหม่ใกล้โรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2512 แบ่งส่วนการบริหารโรงเรียนเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถมและแผนกมัธยมเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกวิทยาศาสตร์และศิลปะ
สร้างโรงอาหารใหญ่ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว
สร้างสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงปั้นหยา
สร้างอาคารพยาบาล อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงปั้นหยา
พ.ศ. 2512
สร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น แบบ พ216 ทรงจั่ว งบประมาณ 1,339,700 บาท
พ.ศ. 2516
สร้างรั้วหน้าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย งบประมาณ 158,000 บาท
พ.ศ. 2520
กองทัพอากาศได้เสนอโอนกิจการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระดับมัธยมศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการลงนามข้อตกลงรับมอบโรงเรียน ตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม 2521 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ยินดีรับมอบโอนทั้งกิจการ อาคาร สถานที่ วัสดุ และบุคลากร และได้มีการลงนามตามข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522
พ.ศ. 2526
สร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น แบบ 424ค ทรงจั่ว ด้วยงบประมาณ 6,700,000 บาท
สร้างอาคารอุตสาหกรรม อาคารฝึกงานแบบ 306/26 ทรงจั่ว งบประมาณ 3,120,000 บาท
พ.ศ. 2527
สร้างหอประชุม อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น แบบ 101ล/27 ทรงจั่ว งบประมาณ 2,650,000 บาท
พ.ศ. 2529
ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์
พ.ศ. 2532
สร้างอาคารคหกรรม (อาคาร 5) โรงฝึกงานแบบ 204/27 งบประมาณ 1,980,000 บาท
พ.ศ. 2533
ได้รับเกียรติจากบริษัท การบินไทย จำกัด ในความร่วมมือจัดการแข่งขันกีฬา รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 17
พ.ศ. 2534
ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมลูกเสืออากาศ เนื่องในงานชุมนุมลูกเสืออากาศ ครั้งที่ 2
ได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระอุปถัมภ์ขอสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร ที่สนับสนุนการวิ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร
ได้รับเกียรติบัตรจากผู้บัญชาการทหารอากาศที่ให้การสนับสนุนการจัดงานลอยกระทง กองทัพอากาศ ประจำปี 2534
พ.ศ. 2535
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนดีเด่นที่ปฏิบัติงานตามนโยบายกรมสามัญศึกษา
ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิบดี กรมสามัญศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการงานประชุมลูกเสือ – เนตรนารี – ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เริ่มจัดการแสดงละครในบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6
ได้รับเกียรติบัตรจากกองบัญชาการทหารสูงสุดที่เป็นผู้อุปการคุณให้ความร่วมมือ และสนับสนุนงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ได้รับเกียรติบัตรจากผู้บัญชาการทหารอากาศที่ให้การสนับสนุนการจัดงานลอยกระทง กองทัพอากาศ ประจำปี 2535
พ.ศ. 2536
สร้างอาคารเกษตร อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 299,008บาท
สร้างอาคารเกษตร อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 205,005 บาท
ได้รับเกียรติบัตรที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับมอบโล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จากคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่เกียรติคุณจากสถาบันราชภัฎพระนคร ที่สนับสนุน กิจการลูกเสือของสถาบันเป็นอย่างดี
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นหน่วยงานให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการเตรียมทีมนักกรีฑาชาติไทย ชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 17
พ.ศ. 2537
สร้างอาคารเรียน 424 ล พิเศษ (ใต้ถุนโล่ง) 24 ห้องเรียน งบประมาณ 12,500,000 บาท
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
สร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่า อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 635,904 บาท
ได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่วงโยธวาทิตโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ให้การสนับสนุนงานกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11
พ.ศ. 2538
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สร้างหอพระ ศาลาประดิษฐาน พระพุทธรูปทรงจตุรมุข งบประมาณ 500,000 บาท
สร้างโรงอาหารเล็ก อาคารไม้ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 600,000 บาท
โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง ปี 2537
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับมาตรฐานเหรียญเงิน กรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2539
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2540
สร้างอาคารโสตฯ อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ดาดฟ้า งบประมาณ 3,036,618 บาท
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับมอบโล่จากกรมสามัญศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียน
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง รุ่น 14
พ.ศ. 2541
สร้างร้านค้าสหกรณ์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 550,771 บาท
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลกองลูกเสือตัวอย่างขั้นดีมาก โรงเรียนได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ
งานยิ่งใหญ่ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ฤทธิยะวรรณาลัย คือ การเดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2541 หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรีมหิดล ทรงเมตตาเสด็จมาเป็นองค์ประธาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นเจ้าภาพรับเยาวชนจากอินโดนีเซียซึ่งมาร่วมงานชุมนุม เยาวชนเอเชี่ยนเกมส์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้ต้อนรับชาวพม่า ชาวเวียดนาม มาเยี่ยมชมดูบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผู้มาเยือนต่างชื่นชม
พ.ศ. 2542
สร้างอาคารเรียน อาคารพิเศษ 6 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีดาดฟ้า งบประมาณ 28,860,000 บาท
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่ได้เกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาดในสถาบันการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
พ.ศ. 2543
กรมสามัญศึกษามอบนโยบายให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นคณะวิทยากรเผยแพร่ กิจกรรมเครื่องร่อนลูกเสืออากาศ เตรียมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20
ได้รับรางวัลโรงเรียนโรงอาหารสะอาดได้มาตรฐานกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการของมูลนิธิธารน้ำใจ โดยเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้อยู่ในหนึ่งในสิบของโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมาตรฐาน คุณภาพดีเด่น กรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2545
โรงอาหารโรงเรียน ได้รับป้ายรางวัลโรงอาหารมาตรฐาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน จำนวน 32 ร้าน ได้ป้ายรับรอง “Clean Food Good Taste”
ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับมาตรฐาน คุณภาพดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
ได้รับรางวัลพระราชทานฯ “รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์” (ดีเด่น) รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และป้ายหินอ่อน เชิดชูเกียรติประดับหน้าโรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดของเยาวชน มูลนิธิธารน้ำใจ และสมาคมแม่บ้านอาสา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัล โรงเรียนปลอดยาเสพติด สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมจริยธรรม และการทำความดีของเยาวชน
พ.ศ. 2546
สร้างอาคาร 8 อาคารเรียนกึ่งถาวร คสล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 1,080,000 บาท
สร้างอาคาร 9 อาคารเรียนกึ่งถาวร คสล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 1,080,000 บาท
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนในชุมชนที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับประทานโล่รางวัลจาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ โรงเรียนดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมต่อต้านเอดส์
พ.ศ. 2547
ปีมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา “พร้อมมูล” และงานมหกรรมนิทรรศการวิชาการและ เทคโนโลยี พระราชทานเข็มที่ระลึก อักษรนามาภิไธย “ส.ธ.”
สร้างปะรำพิธี ค.ส.ล.ชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีต ทรงจั่ว งบประมาณ 1,395,000 บาท
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวงโยธวาทิต ยามาฮ่าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากองค์การมหาชน
ได้รับโล่พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการคุณธรรมยอดเยี่ยมระดับประเทศ
พ.ศ. 2548
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมกิจกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พ.ศ. 2549
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย” โด้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินการพัฒนานวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ระดับดีเยี่ยม” ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปริณายก ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียน สอบได้มากเป็นลำดับที่ 2 ในส่วนกลาง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้พัฒนาบุคลากรจนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารโรงเรียน (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน 4 คน
พ.ศ. 2550
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ก่อตั้ง ครบ 60 ปี
สร้างศูนย์กีฬา โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว หลังคาเหล็กรีดลอนทรงโค้ง งบประมาณ 11,000,000 บาท
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พัฒนาการเรียนการสอนนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาใช้เปิดการเรียนห้องเรียนไฮเทค
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลพระราชทาน “พฤกษนครา” โครงการแมกไม้ มิ่งเมือง ประเภท สวนสวยโรงเรียนงาม ระดับเหรียญทอง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานคลินิก คุณธรรม สร้างสรรค์ความดี ถวายภูมิมหาราชา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปริณายกในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนสอบได้มากเป็นลำดับที่ 2 ในส่วนกลาง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลสื่อคุณธรรมดีเด่น ระดับประเทศในโครงการเยาวชนไทยค้นธรรมนำสื่อความดีถวายในหลวง” ในการจัดทำวีดีทัศน์ชุด ต้นไม้ คุณธรรมตอนคลินิกคุณธรรมสัญจร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับประเทศ การแข่งขัน นักผจญภัย กองลูกเสือ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ สุรยุทธ จุลานนท์ ในโครงการอบรมเยาวชนรักษาความปลอดภัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับยกย่องจากสื่อมวลชนให้เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านจากหนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก” และรายการ “มันแปลกดีนะ”
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาดีเด่น
ได้รับคัดเลือกจากธนาคารออมสินจัดตั้งธนาคารโรงเรียนภายในสถานศึกษา
ได้รับคัดเลือกการเป็นโรงเรียนแกนนำ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนคู่สหกิจ
ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นโรงเรียน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมและจัดห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น
ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสโมสรลูกเสืออากาศ เป็นเจ้าภาพ เฉลิมฉลองคทา สันติภาพจากกองลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ครบรอบ 100 ปี
พ.ศ. 2552
อาคาร 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับงบประมาณซ่อมหลังคาจากผู้อำนวยการ กองสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน 300,000 บาท และได้รับงบประมาณจากมูลนิธิปวีณา ปรับปรุงสนามฟุตซอล
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยมระดับประเทศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับ โล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับคัดเลือกนักเรียน เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปี 2552
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้พัฒนาบุคลากรจนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารโรงเรียน (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน 4 คน
พ.ศ. 2553
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นตัวแทนโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตวิภาวดี ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับคัดเลือกเข้ารับเสาเสมาธรรมจักรทองคำ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จากมูลนิธิสถาบันและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
พ.ศ. 2554
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับความเมตตากรุณาจาก นายเติม นางอารี ทรัพย์สมบูรณ์ จัดสร้างอาคารเรียนดนตรี นาฏศิลป์ ชื่อ อาคาร “เติม – อารี ทรัพย์สมบูรณ์” งบประมาณ 6,700,000 บาท
พ.ศ. 2555
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่เกียรติคุณดีเด่นในการจัดสนามสอบประลองปัญญา โรงเรียนดี เด่น ดัง
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 คัดเลือกให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสถานศึกษาต้นแบบในกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 2556
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ระดมทรัพยากรด้วยการจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างห้องสมุด ICT ด้วยงบประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยเน้นระบบ ICT สำหรับบริการคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สำหรับการเรียนการสอนได้จัดสรรงบประมาณจัดสร้างห้องเรียนไฮเทคเพิ่มเติม จำนวน 8ห้องเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ระดมทรัพยากรด้วยการจัดทอดผ้าป่าการศึกษา และ ได้รับการสนับสนุนอย่างดี จาก นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้จัดสรรงบประมาณสร้าง อาคารเรียนหลังคาทรงไทย แบบ 324 ล/41 งบประมาณ 29,000,000 บาท สร้าง เสร็จและทำพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันที่ 16 กันยายน 2556
พ.ศ. 2557
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเป็นโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา งานเวทีวิชาการประถมศึกษาที่ดีที่สุด Simply The Best ปี 2557 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานที่ประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ. 2557 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ การประกวด หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2558
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระมหรัชมังคลาจารย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ “เรื่องศีล 5” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ