กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Department)

ครูจุฑารัตน์  วรรณพริ้ง
Mrs. Jutharat Wannapring
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสุนิษา  ธนพฤกณานันท์
Miss Sunisa Thanapluksananan
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูภาษาอังกฤษ (English Teachers)

ครูปราณปรียา  ไทยขำ
Miss Pranpreeya Thaikham

ครูฉัตรสุดา  พิมพา
Miss Chatsuda Pimpa

ครูจิราภรณ์  จันทร์เต็ม
Miss Jiraporn Chantem

ครูอรนิตย์  พึ่งวิชา
Miss Oranit Phuengwicha

ครูธีราภรณ์  มนัสศิลา
Miss Teeraporn Manassila

ครูเจนจิรา  ศรีทองอุ่น
Miss Janejira Srithongoon

ครูจีรวรรณ  ชุมพล
Miss Jeerawan Chumpol

ครูฐิติรัตน์  แจ้งคำ
Mrs.Thitirat Chaengkham

ครูชนัฎพร  จาริก
Miss Chanatpond Jarick

ครูทนงค์  รักษาศิริ
Mr. Tanong  Raksasiri

ครูธนพร  มาธุระ
Miss Thanapon Mathura

ครูสุปราณี  เวชถวิล
Mrs. Supranee Wechthawin

ครูปัทมาวดี  ตันสกุล
Miss Pattamawadee Tansakul

ครูกวิกานต์  สารวุฒิพันธ์
Miss Kawikan Sarnwoothiphun

ครูติรวดี  รัตนตถิกุล
Miss Tirawadee Rattanatathikun

ครูสาวิณี  คำภา
Miss Sawinee Kampa

ครูศรสวรรค์  ด่านพิทักษ์กุล
Miss Sornsawan Danphithakkul

ครูธนชัย  จันทร์ขำ
Mr.Thanachai Chankham

ครูภาษาจีน (Chinese Teachers)

ครูสุนิษา  ธนพฤกณานันท์
Miss Sunisa Thanapluksananan

ครูประภัสสร  พันธุมัย
Miss Prapassorn Pantumai

ครูนิษฐาชินี พะลัง
Miss Nitthachinee Bhalang

ครูปิยะธิดา  พลพุทธา
Miss Piyatida Polputta

ครูพิริยพันธุ์  พุ่มสุวรรณ
Mr.Piriyapan Pumsuwan

ครูภาษาฝรั่งเศส (French Teachers)

ครูจินตนา  ทัพวัน
Miss Jintana Tapwan

ครูรวิญาณี  สีห์สราญ
Miss Rawiyanee Sisaran

ครูภาษาญี่ปุ่น (Japanese Teachers)

ครูมณฑวรรณ  แสงนนท์
Mrs.Montawan Saengnont

ครูบิณฑ์  จูมมาระ
Mr.Binn Jummara

ครูภาษาเวียดนาม (Vietnamese Teacher)

 

ครูวรนัณ  ชนะรัตรวิเดช
Miss Walranan Chanaratrawidej

ครูชาวต่างชาติ (Foreign Teachers)

Mr. Michael Jhudz Karin

Mr.Shigaki  Masashiro