ห้องเรียนพิเศษ

ประเภทห้องเรียน

แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้านเพื่อพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับสูง

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบไปด้วย วิชาเคมีเพื่อความเป็นเลิศ ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ ชีววิทยาเพื่อความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ และภาษาอังกฤษเป็นเลิศ

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จะมีการเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้กับผู้เรียน โดยคณะวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (STEM)

จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกศักยภาพของนักเรียน ก้าวสู่การเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์และนักปฏิบัติ ที่คำนึงถึงบริบทของสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

👩‍🏫 การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบไปด้วยวิชาวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , การใช้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี (การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์) , พื้นฐานวิศวกรรมและการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
💻 หลักสูตรถูกปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการลดเวลาเรียนภาคทฤษฎีลง และมุ่งเน้นเพิ่มรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมากขึ้น อาทิเช่น การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในการสร้างรถแข่งเครื่องบิน และกลไกของเล่น ของใช้, การฝึกทักษะทางวิศวกรรมทั้ง การออกแบบ การเขียนแบบ งานไม้ งานโลหะงานไฟฟ้า, การเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านการเขียนโค้ด การออกแบบโปรแกรม และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่ง การก่อสร้าง การทำนาย และการวิเคราะห์ข้อมูล

ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (International Program) เอกภาษาจีน

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาให้กับนักเรียน ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้นักเรียนในได้ฝึกปฏิบัติจริง💁‍♂️มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้อง รวมถึงการออกเสียงที่ถูกหลักไวยากรณ์ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการพูด การอ่าน การเขียน ฝึกความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ✅การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดด้านเกี่ยวกับภาษา และผู้เรียนสามารถค้นพบตนเองและเลือกเรียนต่อในด้านที่ตนเองถนัดและสนใจต่อไปได้

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (CADET)

  • โครงการห้องเรียนเตรียมทหาร เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีความใฝ่ฝันและตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร
  • เน้นการฝึกฝนทั้งด้านวิชาการ ร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเตรียมทหารกำหนด

ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

  • โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความเป็นมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
  • นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร English Program มีผลการทดสอบวัดระดับ CEFR ในระดับ B1 ขึ้นไปทุกคน นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดด้านเกี่ยวกับภาษา และผู้เรียนสามารถค้นพบตนเองและเลือกเรียนต่อในด้านที่ตนเองถนัดและสนใจต่อไปได้