วิทยาศาสตร์

นางสาวประนอม ศุภศร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมสมัย แพงดวง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายธเนศ ศรีบริบูรณ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิทยา มากสวาสดิ์

สอนระดับชั้น ม.1

 

นางสาวขวัญชนก รุ่งรอดศักดิ์ชัย

สอนระดับชั้น ม.1

นางหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญา

สอนระดับชั้น ม.1

นางสาวพิมพิกา เกมาหะยุง

สอนระดับชั้น ม.1

นางสาวสมสมัย แพงดวง

สอนระดับชั้น ม.2

นายจักรพงษ์ วงษ์ปี

สอนระดับชั้น ม.2

นายอิทธิพล กองจันทร์ดี

สอนระดับชั้น ม.2

นางสาวอินทร์ธุอร พสุนนท์

สอนระดับชั้น ม.3

นางวัลลภา ชัยตามล

สอนระดับชั้น ม.3

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมนเทียร ลุนสูงยาง

สอนระดับชั้น ม.3

นายธเนศ ศรีบริบูรณ์

สอนวิชาฟิสิกส์

นางวันวิสาข์ รักงาม

สอนวิชาฟิสิกส์

นายสุทธิพัญน์ จันทราศรี

สอนวิชาฟิสิกส์

นายอนุรักษ์ แสงงาม

สอนวิชาฟิสิกส์

นางสาววิชชุตา ประดิษฐ์

สอนวิชาฟิสิกส์

นางสาวอังค์วรา บุญโพธิ์แก้ว

สอนวิชาฟิสิกส์

นางสาววิชชุดา ดอกบัว

สอนวิชาฟิสิกส์

นางสาวนฤมล น้อยบุญทัน

สอนวิชาฟิสิกส์

นางสาวพัชรินทร์ พรหมสุข

สอนวิชาฟิสิกส์

นางสาววงเดือน วาเรืองศรี

สอนวิชาเคมี

นางสาวนวลสวาท อุ่นทะ

สอนวิชาเคมี

นางสาวนิศากร เลาหเรืองรองกุล

สอนวิชาเคมี

นางมนัสนันท์ มากสวาสดิ์

สอนวิชาเคมี

นางกานดา ชนะศุภนนท์

สอนวิชาเคมี

นายอัษฎางค์เดช  คงชงโค

สอนวิชาชีววิทยา

นางสาวอัญทิรา วาดี

สอนวิชาชีววิทยา

นายธนวินท์ คำปัน

สอนวิชาชีววิทยา

นางสาวสุภาพร เจริญ

สอนวิชาชีววิทยา

นางสาวธัญยธรณ์ ธนันต์ชัยวลี

สอนวิชาชีววิทยา

นางศันสนีย์ พันธ์เรือง

สอนวิชาชีววิทยา

นางสาวพจนี แก้วสมจิต

สอนวิชาวิทยาศาสตร์-สายศิลป์

นายภัทร์ ไตรรัตน์

สอนวิชาวิทยาศาสตร์-สายศิลป์

นางสาวประนอม ศุภศร

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวบุญสิตา อิ่มสอน

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางวัชรี ศาลากิจ

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวคัมภีรดา เพียรประสม

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวณลันรัตน์ ดาบพิมพ์ศรี

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวจิรัฐติกานต์ คำวิชัย

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวธนิตตา สุพรรณพงษ์

สอนวิชาคอมพิวเตอร์