วิทยาศาสตร์

ครูเพ็ญจันทร์ นาคะรังษี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูสุทธิชา บุตะเคียน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายวิชาการ

ครูธเนศ ศรีบริบูรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูสมสมัย แพงดวง

ครูวงเดือน วาเรืองศรี

ครูวันวิสาข์ รักงาม

ครูสุริยงค์ พวงภู่

ครูพจนี แก้วสมจิต

ครูนวลสวาท อุ่นทะ

ครูวิทยา มากสวาสดิ์

ครูอำพร ชูนอก

ครูนิศากร เลาหเรืองรองกุล

ครูมนัสนันท์ มากสวาสดิ์

ครูอัษฎางค์เดช คงชงโค

ครูศสิกรณ์ ศรีเขาล้าน

ครูอัญทิรา วาดี

ครูสุทธิพัญน์ จันทราศรี

ครูขวัญชนก รุ่งรอดศักดิ์ชัย

ครูหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญา

ครูอนุรักษ์ แสงงาม

ครูมยุรฉัตร เหล่าแค

ครูขวัญหญิง สุขสร้อย

ครูกานดา ชนะศุภนนท์

ครูธนวินท์ คำปัน

ครูวิชชุตา ประดิษฐ์

ครูศุภราภรณ์ คำมะรัก

ครูอังค์วรา บุญโพธิ์แก้ว

ครูวิชชุดา ดอกบัว

ครูพิมพิกา เกมาหะยุง

ครูอินทร์ธุอร พสุนนท์

ครูสุภาพร เจริญ

ครูภัทร์ ไตรรัตน์

ครูจักรพงษ์ วงษ์ปี

ครูธัญยธรณ์ ธนันต์ชัยวลี

ครูปิยะวรรณ ปัญญะโส

 

 

 

 

ครูศันสนีย์   พันธ์เรือง

ครูภาสวรรณ ธราธารกุลวัฒนา

ครูเบญจพร บาทบำรุง