การงานอาชีพ

 

ครูอริญรดา    ทับทิม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

ครูปราณี ฤทธิชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
(งานคหกรรม)

 

ครูปกรณ์   เสน่หา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
(งานอุตสาหกรรม)

 

ครูวิลินทร์ฐิภา ธนโชติปิยภาคิน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
(งานธุรกิจ)

 

ครูวิไลพร   ลาหงษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
(งานเกษตร)

 

งานอุตสาหกรรม

     

       ครูสถาบัน เกตวงษา         ครูธีรวุฒิ   ป้องกัน

 

งานคหกรรม

           

     ครูอรพชร สุขขุม                     ครูสุกัญญา สาวัตถี

 

งานเกษตร

      ครูวิไลพร ลาหงษ์

 

งานธุรกิจ

                          

        ครูพัลลภา  เอี่ยมสำอางค์                    ครูจิณณะ  สิทธิวงษ์

 

งานห้องสมุด                                                                          

           

        ครูอมรรัตน์ สุริยะบุญ               ครูภูริภัทร พรหมพินิจ