การงานอาชีพ

ครูกัญชลี ตรงจิตติปัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูสมชาย รื่นภาคทรัพย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานอุตสาหกรรม)

ครูปราณี ฤทธิชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานคหกรรม)

ครูอริญรดา ผดุงเพียร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานธุรกิจ)

งานอุตสาหกรรม

                      

           ครูปาจรีย์ เพียมูล                                               ครูปกรณ์ เสน่หา                                      ครูสถาบัน เกตวงษา

งานคหกรรม

                        

               ครูอรพชร สุขุม                                               ครูอัญชลี ปิ่นเพ็ชร                                   ครูสุกัญญา สาวัตถี

งานเกษตร

               

                    ครูนฤภัทร กุชวัฒนะ                                       ครูวิไลพร ลาหงษ์

งานธุรกิจ

                                        

         ครูอรพินท์ เองมหัสสกุล                               ครูพัลลภา เอี่ยมสำอางค์                                   ครูชุลีพร เดชพร                                ครูพรศิริ ไกรดิษฐ์                                    ครูวิภากร พันธ์สระน้อย

 

 

 

 

ครูจิณณะ  สิทธิวงษ์

งานห้องสมุด                                                                          

     

                 ครูอมรรัตน์ สุริยะบุญ