การงานอาชีพ

 

ครูอริญรดา    ทับทิม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ครูปราณี ฤทธิชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานคหกรรม)

 

ครูปกรณ์   เสน่หา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานอุตสาหกรรม)

 

ครูวิภากร   พันธ์สระน้อย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานธุรกิจ)

 

ครูวิไลพร   ลาหงษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานเกษตร)

 

งานอุตสาหกรรม

                           

            ครูปาจรีย์ เพียมูล                          ครูสถาบัน เกตวงษา

 

งานคหกรรม

           

     ครูอรพชร สุขขุม                     ครูสุกัญญา สาวัตถี

 

งานเกษตร

      ครูวิไลพร ลาหงษ์

 

งานธุรกิจ

                          

        ครูพัลลภา  เอี่ยมสำอางค์                    ครูจิณณะ  สิทธิวงษ์

 

งานห้องสมุด                                                                          

           

        ครูอมรรัตน์ สุริยะบุญ               ครูภูริภัทร พรหมพินิจ