กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ข้อมูลทั่วไป

 

 • วิสัยทัศน์

  • มุ่งเน้นกระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบงานและการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ มาใช้ในการทำงานและแก้ปัญหางานอย่างมีหลักการและเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข

 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียน การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามและเหมาะสม

  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แข่งขันในสังคมไทยและสากลได้

  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข

  5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

 • เป้าประสงค์

  1. ครูและผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียน การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ อย่างมีวิจารณญาณ

  2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถแข่งขันในสังคมไทยและสากลได้

  4. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทำงานและการปฏิบัติจริงจากประสบการณ์และกระบวนการกลุ่มเกิดเจตคติที่ดี มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข

  5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  พลังงานและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

 • บุคลากร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ครูอริญรดา   ทับทิม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต่างๆ

 • หุ่นยนต์

 • เครื่องร่อน/เครื่องบินเล็ก

ติดต่อกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

 • อาคาร 4 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

  • งานโลหะ/เครื่อบินเล็ก ต่อ 411
   ช่างยนต์ ต่อ 412

  • เกษตร/งานหนัง/ช่างไม้ ต่อ 413

  • คหกรรม ต่อ 511

  • ธุรกิจ ต่อ 613