กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

 • มุ่งเน้นกระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบงานและการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ มาใช้ในการทำงานและแก้ปัญหางานอย่างมีหลักการและเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียน การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามและเหมาะสม
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แข่งขันในสังคมไทยและสากลได้
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข
 5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

เป้าประสงค์

 1. ครูและผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียน การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ อย่างมีวิจารณญาณ
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถแข่งขันในสังคมไทยและสากลได้
 4. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทำงานและการปฏิบัติจริงจากประสบการณ์และกระบวนการกลุ่มเกิดเจตคติที่ดี มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข
 5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  พลังงานและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

บุคลากร

ครูอริญรดา   ทับทิม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์