กลุ่มสาระฯศิลปะ


ครูโชติพงษ์ วิมะลิน
หัวหน้ากล่่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม  พิษณุโลก
วิชาเอก ดนตรีศึกษา

ครูศิรภพ ชำนาญดี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ( วุฒิย่อ คบ. )
วิทยาลัยครูพระนคร  วิชาเอก  ศิลปศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( วุฒิย่อคม.  )
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  วิชาเอก บริหารการศึกษา

ครูนันทวัน พักรกรึก
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
จบจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิชาเอก นาฏศิลป์ไทยศึกษา

ครูวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก ศิลปศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก บริหารการศึกษา

ครูวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
วิชาเอก ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูเหมวรรณ  เจริญศรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)
จบจากสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิชาเอก ศิลปศึกษา

 

 

ครูจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตเพาะช่าง   วิชาเอก จิตรกรรม
ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ครูกรรณิกา จันทะเกิด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี
คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์  สาขาดุริยางค์​สากล

ครูกนกอร  รื่นวุฒิ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย

ครูรวิวรรณ ชัยมงคล
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
จบจากสถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาเอก ศิลปกรรม ( หัตถกรรม )

ครูฐิติกา ไวคกุล
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) วิชาโท ทัศนศิลป์และศิลปการแสดง

ครูวาทิน สินชู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล  วิชาเอก ดุริยางคศิลป์

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์

  การจัดการเรียนรู้ศิลปะเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านทักษะ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความสุขในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทั้งทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน การให้ความสำคัญทางคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล คุณค่าทางทัศนศิลป์ คุณค่าทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยตามรอยศาสตร์พระราชา

 • พันธกิจ
  จัดการเรียนการสอนบนฐานของศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยิน
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การคิดแบบมีเหตุผลเรียนรู้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

 • เป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ด้วยการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

ติดต่อกลุ่มสาระฯศิลปะ

 • อาคาร 2 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

  • ทัศน์ศิลป์ ต่อ 200 (อาคาร 2 ห้อง 211)

  • ดนตรีไทย ต่อ 505 (อาคารเติมอารีฯ ชั้น3)

  • ดนตรีสากล ต่อ 503 (ห้องดนตรีสากล ชั้น 2 หอประชุมฯ)

  • นาฏศิลป์ ต่อ 505 (อาคารเติมอารีฯ ชั้น2)

โครงการต่างๆ

 • หมอภาษา