การเพิ่มปฏิทินโรงเรียนใน Google Calendar

1.ใช้ Google Chrome เลือก E-Mail ที่ต้องการตั้งค่า

2. เลือก 9 จุด > ปฏิทิน

3. เลือกเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มปฏิทินที่ต้องการ

4. เลือก ติดตามปฏิทิน

5. ใส่ E-Mail ของปฏิทินโรงเรียน [email protected]

6. เมื่อเพิ่มปฏิทินแล้ว จะพบว่าปฏิทินของโรงเรียนเชื่อมต่อกับปฏิทินของผู้เพิ่มแล้ว