งานห้องสมุด

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

ครูอมรรัตน์  สุริยะบุญ

นางสาวพรหมพเยีย ภูวิชัย

 

 

 

 

 

นางสาวพรศิริ ไกรดิษฐ์

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

มุ่งงานบริการ ส่งเสริมการอ่านเป็นนิสัย พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ ทันสมัยเทคโนโลยี

พันธกิจ (MISSION)

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการศึกษาค้นคว้า พัฒนาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ลูกฤทธิยะ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้”

วัตถุประสงค์ (GOALS)

 • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

 • จัดเก็บ บำรุงรักษา และซ่อมแซม ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมให้บริการอยู่เสมอ

 • พัฒนาระบบงานบริการ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • บริหารจัดการระบบงานห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถสร้างเครือข่ายพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย

 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่

ห้องสมุดโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

 • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

 • ให้บริการด้านวิชาการแก่นักเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกอย่างทั่วถึง

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 • ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน

 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด

 • จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด

โครงสร้างการบริหาร

                                                                                แผนภูมิโครงสร้างงานห้องสมุด

 

ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ

งานด้านการสอน

การสอนวิชาการใช้ห้องสมุดและวิชาเพิ่มเติม

 • การสอนวิชาการใช้ห้องสมุด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 ห้องเรียน

 • การสอนวิชาเพิ่มเติม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • การสอนกิจกรรมชุมนุมห้องสมุด

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการใช้ห้องสมุด และวิชาเพิ่มเติม

 • จัดทำคำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอน

 • จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบูรณาการเนื้อหาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และอื่น ๆ

 • จัดทำแบบประเมินการวัดผลนักเรียนตามสภาพจริง

 • จัดทำใบความรู้ ใบงาน และเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม

 • จัดทำสรุปบันทึกหลังการสอนและแนวทางการปรับปรุงการสอน

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม

 • จัดทำสื่อการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและความเอื้ออำนวยของสถานที่

 • จัดทำนวัตกรรม เพื่อยกระดับหรือแก้ปัญหาของนักเรียน ระหว่างสอน

 • จัดทำสรุปความพึงพอใจของการใช้สื่อการสอน และนวัตกรรมหลังการสอน

งานด้านส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

          งานบริหารห้องสมุด

 • กำหนดตัวบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

 • จัดทำคู่มือสำหรับปฏิบัติงานห้องสมุด

 • จัดทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น

 • สรุปการปฏิบัติงาน

 • วางแผนการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของห้องสมุดให้สอดคล้องกัน

 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกห้องสมุด

 • จัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดให้เหมาะสมแก่การใช้สอย และตกแต่งห้องสมุดให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

 • บริหารงบประมาณของห้องสมุด เพื่อใช้ในงานและโครงการต่าง ๆ ของห้องสมุด

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การสร้างองค์ความรู้

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 • จัดนิทรรศการตามเทศกาลและวันสำคัญ

 • นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันต่าง ๆ

 • ควบคุมดูแลและแนะนำความรู้เรื่องห้องสมุดให้กับนักเรียนช่วยงานห้องสมุด

(ยุวบรรณารักษ์)

งานซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

 • สำรวจทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน

 • บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด

 • เข้าเล่ม จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ เพื่อให้บริการ

 • จัดจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุ

งานบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

 • ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

 • บริการตอบคำถามการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

 • ตรวจสอบการเข้าใช้เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

งานบริการตอบคำถามและการค้นคว้า

 • ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

 • บริการตอบคำถามผ่านเพจออนไลน์

งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ให้บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด

 • สอนการใช้ตู้ยืม – คืน อัตโนมัติ

 • รับคืนหนังสือเกินกำหนด และค่าปรับ

 • รับแจ้งหนังสือหาย

 • บริการรับจองการใช้ห้องสมุดแก่ครูที่นำนักเรียนเข้ามาใช้ค้นคว้าภายในห้องสมุด

 • จัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้ และสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

 • ติดตามทวงหนังสือส่งคืนเกินกำหนด

 • ให้บริการหนังสือจอง

งานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

 • งานจัดเก็บหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • งานจัดเตรียมความพร้อมของห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 • ติดต่อสอบถามความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้

 • จัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • รับบริจาคและการจัดหาทรัพยากรด้วยวิธีต่าง ๆ

งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

 • จัดทำแผ่นพับและเอกสารเผยแพร่กิจกรรมของห้องสมุด

 • ประชาสัมพันธ์และต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมห้องสมุด

 • เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานห้องสมุดด้วยวิธีการต่าง ๆ

งานการเรียนการสอนวิชาการใช้ห้องสมุด

งานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

 • วิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

 • บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานข้อมูลตามหลักของบรรณารักษศาสตร์

 • พิมพ์บาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ และติด QR CODE ลงในทรัพยากรสารสนเทศ

งานนโยบายและแผนงาน

 • จัดทำแผนงานและโครงการของห้องสมุดในแต่ละปีการศึกษา

งานพัสดุ

 • ทำเรื่องจัดซื้อ – จัดจ้าง งานห้องสมุด

 • จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด

 • จัดเก็บและดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด

 • ซ่อม บำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย

 • ทำเรื่องจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพแล้ว

งานพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด

 • จัดทำเว็บไซต์และเพจต่าง ๆ ของห้องสมุด

 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของห้องสมุดผ่านเว็บไซต์

งานฐานข้อมูลออนไลน์

 • ดูแลฐานข้อมูลออนไลน์

 • บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลออนไลน์

 • บันทึกฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดทุกปีการศึกษา

 • ประสานกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

 
 
 
 
    
 

หัวหน้างานห้องสมุด

ครูอมรรัตน์  สุริยะบุญ