นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูเกษร ศรีเทียมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม และครูปัทมาพร ใจนันตา นำนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะรับโล่ห์เกียรติบัตรและเงินรางวัล จากท่านหม่อมหลวงจิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.วัดพระรามเก้า โดยมีนักเรียนที่เข้ารับรางวัลคือ นางสาวสุจิรา พุ่มเงิน ,นางสาวชลิดา ประดิษฐ์สร ,นางสาวปภาดา ทองนาค,นางสาวธัญชนก เปรมกมล ,นางสาววรินทร สุขสดมภ์ นักเรียนระดับชั้น ม.5/9