ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ห้องปกติ ปี 65 ประเภทความสามารถพิเศษ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก –Click– 

*นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มาสอบในวันที่ 26 มี.ค. 65 เพื่อใช้คะแนนสอบในการจัดห้องเรียน*


นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินการ ดังนีั้

 1. รายงานตัววันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ online (Link/QR-Code)

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –Click

 2. กรอกข้อมูลการมอบตัว ที่ https://rw.sch.cloud/_rub_student/student-commit/  (วันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 65)

 3. ส่งเอกสารการมอบตัว ผ่าน Google From (วันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 65)

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –Click

 4. ผู้ปกครองและนักเรียน ประชุม/มอบตัว วันที่ 2 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

  โดยส่งใช้เอกสาร ดังนี้ 1)ใบมอบตัว   2)ใบ ปพ.1 ใบจบการศึกษา

 


เอกสารในการมอบตัว (ส่งเอกสาร online)

 1. ใบมอบตัว

  กรอกข้อมูลการมอบตัว ที่ https://rw.sch.cloud/_rub_student/student-commit/

 2. ใบ ปพ.1

 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (ถ้ามี)

 5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ถ้ามี)

 6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)

 7. สูติบัตรของนักเรียน

 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)

 9. สำเนาบัตรข้าราขการ ทหาร/ตำรวจ ของบิดา/มารดา (ถ้ามี)


ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ม.1 ห้องเรียนปกติ

 • ค่าเทอม 3,120 บาท

 • ค่าเรียนเตรียมความพร้อม 1,000 บาท