กลุ่มบริหารทั่วไป

นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ฝ่ายอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

นางสาวอรพชร  สุขขุม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ฝ่ายสำนักงาน

วิสัยทัศน์

               กลุ่มบริหารงานทั่วไปมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ดูแลสุขภาพอนามัย ให้บริการต่อบุคลากรของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทุกระดับ รวมทั้ง ชุมชน ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ และ ต่อเนื่อง ตลอดไป

พันธกิจ

 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป มุ่งให้บริการ ด้วยการส่งเสริม และปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

 2. กลุ่มบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ ชุมชนและท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียน ไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

 3. พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

 1. บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

 2. วางแผน/กำกับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในด้านทรัพยากรและขวัญกำลังใจ

 3. วินิจฉัย สั่งการ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

 4. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

งานบริหารงานทั่วไป 

 1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 2. ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 3. ควบคุมดูแลงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

 4. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกงานในกลุ่มบริหารงาน

 5. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน

 6. กำหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารทั่วไป

 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในกลุ่มงาน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

 8. ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มบริหารงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. งานสำนักงาน 

 1. จัดทำแผนงานและโครงการเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

 2. จัดระบบเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ หนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบของกลุ่มบริหารทั่วไป

 3. ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป

 4. ประเมินผลนำผลงานประเมิน มาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา

 5. ประสานงานและจัดทำแฟ้มสรุปงาน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่มบริหารให้เป็นปัจจุบันเพื่อการบริหารและการประชาสัมพันธ์

 6. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงานและบริการในกลุ่มบริหารทั่วไป

 7. ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและงานตรวจสอบภายใน

 8. กำกับ ดูแล ความเรียบร้อยในสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 

 1. จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน

 2. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของโรงเรียน

 3. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันต่าง ๆ และสื่อมวลชนในท้องถิ่น

 4. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์

 5. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานและแสดงผลงานของโรงเรียน

 6. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ระบบการบริการสาธารณะ

 7. ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป

 8. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์กับชุมชน

 9. จัดทำป้ายต้อนรับ และเป็นฝ่ายพิธีการให้การต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงานเยี่ยมชมโรงเรียนรวมถึงผู้มาเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ

 10. อำนวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน

 11. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน

 12. จัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม แจ้งข่าวราชการ และบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

 13. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานโภชนาการและบริการจัดเลี้ยง 

 1. จัดทำแผนงานและโครงการเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนางานโภชนาการและดำเนินงานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

 2. ดูแลตรวจสอบร้านค้าขายอาหารให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการควบคุมผู้นำอาหารเข้ามาจำหน่ายในโรงเรียน เป็นกรรมการพิจารณาดำเนินการร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่มีข้อตกลงกับทางโรงเรียน

 3. ดูแลคุณภาพของอาหารและราคา ให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการ

 4. เป็นกรรมการพิจารณาการกำหนดราคาเพื่อเสนอโรงเรียนพิจารณาสั่งการต่อไป

 5. จัดระเบียบประวัติผู้ที่เข้ามาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนให้เป็นระบบ

 6. รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและจัดระบบการระบายน้ำและให้แม่ค้า พ่อค้าช่วยกันทำความสะอาดโรงอาหาร

 7. รับผิดชอบดูแล จัดน้ำดื่มที่สุอาดเพื่อบริการให้เพียงพอกับนักเรียน

 8. ติดตามดูแล ป้องกันพาหะนำโรค โดยให้พ่อค้าแม่ค้ามีที่ครอบอาหาร

 9. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ประกอบการอาหาร และผู้จำหน่ายอาหาร

 10. จัดทำป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข้อมูลที่มีประโยชน์

 11. จัดให้มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

 12. สนับสนุนการบริหารจัดการ จัดเลี้ยงรับรองของโรงเรียน

 13. ติดต่อประสานงาน ควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 14. จัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการเลี้ยงรับรองและกิจกรรมของโรงเรียน

 15. ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การจัดเลี้ยง

 16. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มสะสมงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรายงานและนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน

4. งานอาคารสถานที่ 

 1. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน

 2. จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานศึกษาออกแบบก่อสร้าง ทำประมาณการ และจัดหา จัดทำอุปกรณ์ในพิธีการต่างๆ ให้เรียบร้อย สวยงาม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

 3. ดูแล พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมบำรุงสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย เหมาะสมพร้อมใช้ตลอดเวลา

 4. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

 5. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน

 6. ควบคุมดูแลติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ

 7. ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและให้บริการแก่บุคคลและองค์กรภายนอก

 8. ดูแลควบคุมการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพักนักการภารโรง

 9. ควบคุม ดูแลให้ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่เกี่ยวข้องทำความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์พัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างมีระบบ

 10. จัดเตรียม เก็บอุปกรณ์ พัสดุ-ครุภัณฑ์ อย่างมีระบบ

 11. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มสะสมงาน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการพัฒนางานต่อไป

 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

 1. จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสุขนิสัยและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับนักเรียน

 3. วางแผน ออกแบบ ตกแต่งการจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม มีความเป็นระเบียบ

 4. วางแผน จัดตารางการสับเปลี่ยนไม้กระถางที่ใช้ประดับตามอาคาร และสถานที่ต่างๆ เป็นประจำ

 5. ติดต่อประสานงาน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่โดยตรงทางการจัดสวนและพัฒนาภูมิทัศน์ตามความเหมาะสม

 6. จัดทำระเบียบต้นไม้ในโรงเรียน ทำแฟ้มสะสมงาน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานให้เป็นปัจจุบัน

 7. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้วยกิจกรรม 5 ส

 8. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มสะสมงาน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการพัฒนางานต่อไป

 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานบริการสาธารณะ

 1. จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการชุมชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 2. จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะตามศักยภาพของโรงเรียน

 3. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน

 4. สนับสนุนการจัดสถานที่สอบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5. ควบคุม ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ

 6. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการและนำผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นของโรงเรียน

 7. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จัดทำโครงการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 8. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เมื่อมาจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนหรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 9. ประเมินผล จัดทำข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มสะสมงานให้เป็นปัจจุบันเพื่อรายงานและนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานต่อไป

 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

7. งานโสตทัศนศึกษา

 1. จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานโสตทัศนศึกษา

 2. วางแผน สำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาให้ในการบริหารและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน

 3. ระดมทรัพยากร จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน

 4. สนับสนุนบุคลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาให้ในการบริหารและพัฒนาทางการศึกษา

 5. อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ผลิตสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 6. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ในการเรียนการสอน

 7. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการผลิตสื่อและวีดีทัศน์

 8. กำหนดระเบียบการใช้ การบำรุงรักษาเพื่อให้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้ยาวนาน และปลอดภัย

 9. จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่รายการของสื่อต่างๆ เพื่อสะดวกในการให้บริการ

 10. บันทึกเสียง ถ่ายวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานต่างๆ ของโรงเรียน

 11. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มสะสมงาน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อการพัฒนางานต่อไป

 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • อาคารสถานที่ รูปภาพแผนผังอาคารสถานที่ในโรงเรียน Click

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลทั้งหมด

 

แผนผังห้องเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนผังอาคารและสถานที่

 

ติดต่อกลุ่มบริหารทั่าไป

♦ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax : 02-056-4726

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 117

 • งานโสตฯ ต่อ 504

 • งานอนามัย ต่อ 500

 • งานโภชนาการ ต่อ 201

 • งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 999