การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระหว่างชั้น ปี 65

         นักเรียนที่ได้การคัดเลือกโรงเรียนจะโทรประสาน การมอบตัว โดยจะโทรแจ้ง วันที่ 2 เม.ย. 2565 เวลา 10.00-11.00 น. สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัว วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยเตรียมเอกาสาร ดังนี้

  1. ใบ ปพ.1 (ใบลาออก)

  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

  3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (ถ้ามี)

  4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ถ้ามี)

  5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)

  6. สูติบัตรของนักเรียน

  7. สำเนาบัตรข้าราชการ ตำรวจ/ทหาร ของบิดา มารดา

  8. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)