ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และอาจารย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าร่วมศึกษาดูงานในวันที่ 2 สิงหาคม 2565