รับสมัครนักเรียน62-คณิตศาสตร์ Gifted

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2) เป็นโสด
3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2. จำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) 2 ห้องๆ ละ 36 คน รวม 72 คน

3. หลักฐานการสมัคร
1) ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ www.bangkok2.org
2) ทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา ฉบับจริง
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2561 ฉบับจริง
4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฉบับจริงหรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด
หมายเหตุ ตามโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ไม่เรียกเก็บสำเนาทุกชนิดจากผู้ปกครอง

4. เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจากคะแนนสอบคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องได้คะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 1 – 72 โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย
หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนที่สอบคัดเลือกคะแนนคนสุดท้ายของจำนวนที่ประกาศรับเท่ากันจะพิจารณาคะแนนรายวิชาที่สอบเรียงลำดับตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ผลคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นลำดับที่ 1
2. ผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ เป็นลำดับที่ 2
(ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นผู้พิจารณา)

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂