ติดตามงาน วิชาทักษะคณิตศาสตร์ ม.1/5

แจ้งคะแนน วิชาทักษะคณิตศาสตร์  –Click

อธิบายงาน

ส่วนที่ 1 สำหรับนักเรียนขาดส่งงานในส่วนที่ 1 สามารถทำกิจรรมการเพิ่มเติมได้ ในวันที่ 14 ก.ย. 65 คาบ 6-7

ส่วนที่ 2 สำหรับนักเรียนขาดส่งงานในส่วนที่ 2 สามารถ Download เอกสารและทำกิจกรรมมาที่ขาด หรือ มารับงานที่ห้องวิชาการ และส่ง ในวันที่ 14 ก.ย. 65 คาบ 6-7

Download เอกสาร –Click

 

*คะแนนจากกิจกรรม จะปรับเป็นคะแนนจริงตามสีที่ระบุไว้ในกิจกรรม

  • โดยคะแนนจริงแต่ละช่อง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

  • คะแนน e เป็นคะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน คะแนน

  • คะแนน f เป็นคะแนนปลายภาค 20 คะแนน จากการทำกิจกรรม ซึ่งเก็บคะแนนในวันที่ 7 ก.ย. 65