ลูกฤทธิยะ คนเก่ง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ลูกฤทธิยะ คนเก่ง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด)