พิธีมอบประกาศนียบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปี 65

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิธีปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่แข่งขันได้รับรางวัลระดับประเทศ และกิจกรรม Solong น้องส่งพี่ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน