มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ปี 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ปี 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ครั้งที่ 18 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนิทรรศการวิจัยที่สร้างสีสัน ในรูปแบบของ Research Festival นิทรรศการ Research Utilization ศาสตร์ ศิลป์งานวิจัย นิทรรศการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค นิทรรศการวิจัยขายได้ นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา นิทรรศการวิจัยหนุนเศรษฐกิจชุมชน (Power RI for Community Economy) นิทรรศการ Research Utilization รวมผลงานวิจัยจำนวนมากกว่า 700 ผลงาน รวมถึงการจัดประชุมที่มีหัวข้อการประชุมมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ