นำเสนอหลักสูตรโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 

โดยเมื่อระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ทีมงานพัฒนาหลักสูตรได้เข้าร่วมงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนและเผยแพร่

ผลงานวิชาการของสถานศึกษาต้นแบบการจัดการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่น Coding ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู

ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

เชิญรับชม VTR นำเสนองานหลักสูตรโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

VTR โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน