รางวัล Inspiration for a Sustainable Society จากรายการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง ที่ได้รับรางวัล Inspiration for a Sustainable Society จากรายการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 “Innovation for a Sustainable Society Hackathon 2023” Health and well-being of peopleได้แก่

นางสาวรมย์ชลี ธานีโต ม.4/2

นางสาวณัฐชานาท โสมภี ม.4/2

นางสาวอัชฌานาท โสมภี ม.4/2

นางสาวธัญชนก เณรตาก้อง ม.4/3