เอกสารสมัคร ม.1,4 ห้องเรียนปกติ (update)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ฉบับจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อม ฉบับจริง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
 5. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
 6. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน พร้อม ฉบับจริง
 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1/1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่บริการ

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ฉบับจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
 5. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
 6. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน พร้อม ฉบับจริง
 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1/1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ฉบับจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
 5. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้น ม.3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน พร้อม ฉบับจริง
 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1/1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

*นักเรียนที่ไม่มีทะเบียนของบ้านบิดา/มารดา ใช้ใบสูติบัตรแทน

*ให้ผู้ปกครอง/นักเรียนลงชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ