กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ม.1,4 ปี 67

วันที่ 29 เม.ย. 67 – 3 พ.ค. 67 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ม.1,4 ปี 67 โดยจัดกิจกรรมการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเฉพาะของแต่ละห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนและการปรับตัวสำหรับการเรียน ในการศึกษา 2567