การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/67

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีการพบกับคณะผู้บริหารและครูหัวหน้าระดับ เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา และพบครูที่ปรึกษาเพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาอีกทั้งยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน การดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น
เรียบเรียงข่าว : นายภูผา แก้วกราดัย
บันทึกภาพ : งานโสตทัศนศึกษา