การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ปี 67

วันที่ 8 – 9 มิถุนยาน 2567 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสนามสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการสอบทั้งสิ้น 7 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ สังคมศึกษา คหกรรม จิตวิทยาและการแนะแนวการเงิน/การบับชี วัดผลและประเมินผล โสตทัศนศึกษา และการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น 48 ห้องสอบ
โดยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการ.สพม.กท.2 ท่านบัญชา ปลี่มอารมย์ รองผู้อำนวยการ.สพม.กท.2 และท่านอุดม พรมพันธ์ใจ ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพม.กn.2 ในการทบทวนแนวปฏิบัติ สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินการสอบในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีการดำเนินการในครั้งนี้ปฏิบัติตามระเบียบตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบอย่างเคร่งครัด ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น